Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2013-08-15

«Кадрлар іс қағаздарын жүргізу» семинары

«Мемсараптама» РМК Ақмола облысы бойынша филиалы қызметкерлерінің біліктілігін арттыру мақсатында бас маман Ж.М.Богумбаева Астана қаласында 2013 жылғы тамыздың 12-15 аралығында «Кадрлар іс қағаздарын жүргізу» тақырыбы бойынша семинарға қатысып, сертификат алды.

Информация о совещании по реализации отраслевой программы «Ақ-Бұлақ» на 2011-2020 годы

14 августа т.г. филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области (далее- филиал) провел совещание по вопросу нарушений и отклонений от требований государственных нормативов, допущенных проектными организациями, при представлении документации на государственную экспертизу по программе «Ақ-Бұлақ» и соблюдения проектными организациями качественного сравнения вариантов оборудования и материалов согласно действующих нормативно-технических документов. Также, были затронуты вопросы о внесении изменений и дополнений в некоторые государственные нормативы и приказы.

Информация о совещании по реализации отраслевой программы «Ақ-Бұлақ» на 2011-2020 годы

14 августа т.г. филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области (далее- филиал) провел совещание по вопросу нарушений и отклонений от требований государственных нормативов, допущенных проектными организациями, при представлении документации на государственную экспертизу по программе «Ақ-Бұлақ» и соблюдения проектными организациями качественного сравнения вариантов оборудования и материалов согласно действующих нормативно-технических документов. Также, были затронуты вопросы о внесении изменений и дополнений в некоторые государственные нормативы и приказы.

Информация о совещании по реализации отраслевой программы «Ақ-Бұлақ» на 2011-2020 годы

14 августа т.г. филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области (далее- филиал) провел совещание по вопросу нарушений и отклонений от требований государственных нормативов, допущенных проектными организациями, при представлении документации на государственную экспертизу по программе «Ақ-Бұлақ» и соблюдения проектными организациями качественного сравнения вариантов оборудования и материалов согласно действующих нормативно-технических документов. Также, были затронуты вопросы о внесении изменений и дополнений в некоторые государственные нормативы и приказы.

2011-2020 жылдарға арналған «Ақбұлақ» салалық бағдарламасын жүзеге асыру бойынша кеңес туралы ақпарат

«Мемсараптама» РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалы (бұдан әрі – филиал) а.ж. 14 тамызда «Ақбұлақ» бағдарламасы бойынша құжаттаманы мемлекеттік сараптамаға ұсынған кезде жобалық мекемелерінің жіберген бұзушылықтары мен мемлекеттік нормативтер талаптарынан ауытқушылықтары және жобалық мекемелерінің әрекеттегі нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес жабдықтар мен материалдар нұсқаларын сапалы салыстыруын сақтау мәселелері бойынша кеңес өткізді. Сонымен қатар, кейбір мемлекеттік нормативтер мен бұйрықтарға өзгерістер және толықтырулар енгізу мәселесі сөз етілген.

Семинар "Кадровое делопроизводствоо"

В целях повышения квалификации сотрудников Филиала РГП "Госэкспертиза" по Акмолинской области с 12 по 15 августа 2013 года главный специалист Богумбаева Ж.М. приняла участие в семинаре на тему «Кадровое делопроизводствоо» с получением сертификата, в г.Астане.

Information on meeting on implementation of the industry program "Ak bulak” for 2011-2020

On August 14 of this year branch RSE "Gosexpertize" on the Aktyubinsk area (further - branch) held meeting on a question of violations and deviations from requirements of the state standards allowed by the design organizations, at submission of documentation for state examination according to the "Ak bulak” program and observance by the design organizations of high-quality comparison of options of the equipment and materials according to existing normative and technical documents. Also, the questions of modification and additions in some state standards and orders were raised.