Вход в систему

Опрос

Удобен ли в использовании портал электронной сдачи ПСД?:

Последние ответы на вопросы

All events for the day

2018-03-05

«Estimated rationing and pricing in the construction of the Republic of Kazakhstan at the present stage»

«Estimated rationing and pricing in the construction of the Republic of Kazakhstan at the present stage»

2018-03-05

In accordance with the Professional training plan for the workers of RSE «State Expertise», the Project organization «KAZGOR» on March, 01 2018 in Astana organized a one-day seminar on the topic «Estimated rationing and pricing in the construction of the Republic of Kazakhstan at the present stage». In this seminar, from the production department in the city of Atyrau of the branch of the RSE «State Expertise» in the Western region was participated the expert Khvostikova Lyudmila Pavlinovna.

«Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасының құрылыс саласындағы сметалық нормалау мен баға белгілеу»

«Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасының құрылыс саласындағы сметалық нормалау мен баға белгілеу»

2018-03-05

«Мемсараптама» РМК-нің қызметкерлерін кәсіптік оқутыдың 2018 жылға арналған жоспарына сәйкес, Астана қаласында «KAZGOR» Жобалау академиясының ұйымдастыруымен 2018 жылғы 01 наурызында «Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасының құрылыс саласындағы сметалық нормалау мен баға белгілеу» тақырыбында бір күндік семинар өткзілді. Аталған семинарға «Мемсараптама» РМК Батыс өңірі бойынша филиалының Атырау қаласындағы өндірістік бөлімінің сарапшысы Людмила Павлиновна Хвостикова қатысты.

«Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

«Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе»

2018-03-05

В соответствии с Планом профессионального обучения работников РГП «Госэкспертиза», Проектной организацией «KAZGOR» 01 марта 2018 года в городе Астана был организован однодневный семинар на тему «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве Республики Казахстан на современном этапе». В данном семинаре с производственного отдела в городе Атырау филиала РГП «Госэкспертиза» по Западному региону принимала участие - эксперт Хвостикова Людмила Павлиновна.