Вход в систему
 
Время приёма посетителей с 09:00 до 12:30 часов
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»    
Телефон
+7 (7172) 57-44-84
E-mail
gosexpertiza@gosexpertiza.kz

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности водителя хозяйственного сектора административного отдела РГП «Госэкспертиза»

2022-09-19
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности водителя хозяйственного сектора административного отдела РГП «Госэкспертиза»

«Мемсараптама» РМК-нің әкімшілік бөлімі шаруашылық секторының жүргізушісі бос орнына отыруға конкурс жүргізу туралы хабарландыру
1) Бос орынның атауы – әкімшілік бөлімі шаруашылық секторының жүргізушісі.
2) Орналасқан жерін, почталық мекенжайын, телефонын көрсете отырып мемлекеттік кәсіпорынның атауы – Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны («Мемсараптама» РМК) (бұдан әрі - Кәсіпорын), Нұр-Сұлтан қаласы, Күлтөбе қысқа көшесі, 7-ғимарат, тел.: 57-45-00.
3) Құжаттарды қабылдауды аяқтау күні және уақыты – құжаттар 2022 жылғы «23» қыркүйекте сағат 18.30-ға дейін ұсынылуы тиіс.
4) Тиісті сала үшін үлгілік біліктілік сипаттамаларға сәйкес белгіленетін конкурс қатысушысына қойылатын негізгі талаптар.
Лауазымның мақсаты мен тағайындалуы:
Кәсіпорын қызметін автокөлік арқылы қамтамасыз ету.
Білімге қойылатын талаптар: қажет емес.
Лицензияларға, сертификаттарға және т.б. болуына қойылатын талаптар: жүргізуші куәлігі.
Мамандық бойынша немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін саладағы жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар: жүргізушінің жұмыс өтілі 3 жылдан кем болмауы тиіс.
Басшы позицияларында: талап етілмейді.
Лауазымдық мендеттерді орындау үшін қажетті білімдер:
Келесі нормативтік құқықтық актілерді білу:
- Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы негіздері;
- азаматтық заңнаманың және әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманың негіздері,
- «Әкімшілік рәсімдер туралы»,
- «Мемлекеттік мүлік туралы»;
- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы»;
- «Жол қозғалысы туралы»;
- осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да міндетті білімдер.
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
1) келіссөздер жүргізу дағдысы;
2) іскерлік қарым-қатынас дағдылары;
3) командада жұмыс істеу;
4) көлікті ұқыпты пайдалану дағдысы.
Функционалдық міндеттері:
1) жолаушылардың өмірі мен денсаулығының сақталуын және автомобильдің өзінің техникалық жарамды жай-күйін барынша қамтамасыз ететін автомобильдің дұрыс кәсіби жүргізілуін қамтамасыз ету;
2) жүргізуші кез келген жол жағдайын болжауға, авариялық жағдайдың туындауын болдырмайтын қозғалыс жылдамдығы мен қашықтықты таңдауға міндетті;
3) автомобильді айдап әкетуге немесе салоннан қандай да бір заттарды ұрлауға мүмкіндік беретін кез келген ең аз мерзімге көріну шегінен тыс қараусыз қалдырмауға немесе автомобильді күзетілетін тұрақтарда ғана қоюға;
4) автомобильдің техникалық жай-күйін бақылауға, оның қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету бойынша өз бетінше қажетті жұмыстарды орындауға (пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес), сервистік орталықта техникалық қызмет көрсетуден және техникалық байқаудан уақтылы өтуге;
5) режимді бұзу жағдайлары туралы Кәсіпорынның уәкілетті қызметкерлерін хабардар етеді;
6) Кәсіпорын басшылығының және өзінің тікелей бастығының барлық өкімдерін қатаң орындауға;
7) автомобильді уақтылы беруді қамтамасыз етуге;
8) қандай да бір жолаушыларды немесе жүктерді өз қалауы бойынша тасымалдау жағдайларына, сондай-ақ басшылықтың рұқсатынсыз автомашинаны жеке мақсатта пайдаланудың кез келген түрлеріне үзілді-кесілді жол бермеуге;
9) жұмыс уақытында бөгде істермен айналысу жағдайларына жол бермеуге;
10) тікелей басшының рұқсатынсыз қызметтік автомобильді жеке мақсатта пайдаланбауға және оны жұмыс уақытынан тыс пайдаланбауға;
11) салоннан шығудың кез келген жағдайларында автомобильді міндетті түрде сигнализацияға қоюға;
12) автомобильдің ақаулығы анықталған кезде өзінің тікелей басшысына дереу хабарлауға және көлік құралын одан әрі пайдалануды тоқтата тұруға міндетті.
5) конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) «Мемсараптама» РМК бас директорының атына еркін нысандағы өтініш;
2) қоса берілген нысан бойынша қызметтік тізім;
3) жеке куәліктің көшірмесі (тұруға ықтиярхат);
4) білімі туралы құжаттың көшірмесі (бар болғанда);
5) жүргізуші куәлігі;
6) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек өтілі бар адамдар үшін);
7) алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжаттың көшірмесі;
8) түйіндеме.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген «Мемсараптама» РМК-нің жұмыс істеп тұрған жұмыскерлері «Мемсараптама» РМК бас директорының атына Жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптаманың бірыңғай ақпараттық жүйесі арқылы өтініш (еркін нысанда) береді.
Сыртқы конкурстық іріктеу ішкі іріктеу қорытындылары бойынша бос лауазымға орналасуға кандидат айқындалмаған жағдайда жүзеге асырылады.
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты, сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.
Байқау келесі кезеңдерден тұрады:
1) 2022 жылғы «26» қыркүйек – кандидаттардың өтінімдерін қарау;
2) 2022 жылғы «27» қыркүйек– кандидаттармен әңгімелесу;
3) 2022 жылғы «28» қыркүйек – конкурс қорытындылары.
Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар өздеріне қатысты бөлігінде конкурстық құжаттармен таныса алады, сондай-ақ конкурс нәтижелеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы.

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности водителя хозяйственного сектора административного отдела
РГП «Госэкспертиза»
1) Название вакантной должности – водитель хозяйственного сектора административного отдела.
2) Наименование государственного предприятия с указанием местонахождения, почтового адреса, телефона – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП «Госэкспертиза») (далее – Предприятие), г. Нур-Султан, переулок Култобе, 7, тел.: 57-45-00.
3) Дата и время окончания приема документов – документы должны быть представлены до 18-30 часов «23» сентября 2022 года включительно.
4) Основные требования к участнику конкурса, определяемые в соответствии с типовыми квалификационными характеристиками для соответствующей сферы
Цель и предназначение должности:
Автотранспортное обеспечение деятельности Предприятия.
Требования к образованию: не требуется.
Требования к наличию лицензий, сертификатов и др.: водительское удостоверение.
Требования к опыту работы по специальности либо в областях, соответствующих функциональным направлениям должности: стаж работы водителем не менее 3 лет.
на руководящих позициях: не требуется.
Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Знание следующих нормативных правовых актов:
- Конституция Республики Казахстан; - основ трудового законодательства Республики Казахстан; - основ гражданского законодательства и законодательства об административных правонарушениях, - «Об административных процедурах», - «О государственном имуществе»; - «О противодействии коррупции»;
- «О дорожном движении»; - другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.
Навыки, необходимые для исполнения обязанностей:
1) навык ведения переговоров;
2) навыки делового общения;
3) работа в команде;
4) навыки бережной эксплуатации транспорта.
Функциональные обязанности:
1) обеспечение корректного профессионального вождение автомобиля, максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и технически исправное состояние самого автомобиля;
2) водитель обязан предвидеть любую дорожную обстановку, выбирать скорость движения и дистанцию, исключающие возникновение аварийной ситуации;
3) не оставлять автомобиль без присмотра за пределами видимости на любой минимальный срок, дающий шанс угона автомобиля или кражи каких-либо вещей из салона или парковать автомобиль лишь на охраняемых стоянках;
4) следить за техническим состоянием автомобиля, выполнять самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно инструкции по эксплуатации), своевременно проходить техническое обслуживание в сервисном центре и технический осмотр;
5) о случаях нарушения режима уведомляет уполномоченных работников Предприятия;
6) строго выполнять все распоряжения руководства Предприятия и своего непосредственного начальника;
7) обеспечение своевременную подачу автомобиля;
8) категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов по собственному усмотрению, а также любых видов использования автомашины в личных целях без разрешения руководства
9) не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время;
10) без разрешения непосредственного руководителя не использовать служебный автомобиль в личных целях и не использовать его вне рабочего времени;
11) в обязательном порядке ставить автомобиль на сигнализацию при любых случаях выхода из салона;
12) при выявлении неисправности автомобиля немедленно сообщать своему непосредственному руководителю и приостановить дальнейшею эксплуатацию транспортного средства.
5) перечень необходимых документов для участия в конкурсе:
1) заявление в произвольной форме на имя генерального директора РГП «Госэкспертиза»;
2) послужной список по прилагаемой форме;
3) копия удостоверения личности (вид на жительство);
4) копия документа об образовании (при наличии);
5) водительское удостоверение;
6) копия документа, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
7) копия документа о прохождении предварительного медицинского
освидетельствования;
8) резюме.
Действующие работники РГП «Госэкспертиза», желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в произвольной форме) посредством Единой информационной системы комплексной вневедомственной экспертизы проектов на имя генерального директора РГП «Госэкспертиза».
Внешний конкурсный отбор осуществляется в случае если по итогам внутреннего отбора не определен кандидат на занятие вакантной должности.
Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, профессионального уровня, а также документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.
Конкурс состоит из следующих этапов:
1) «26» сентября 2022 года – рассмотрение заявок кандидатов;
2) «27» сентября 2022 года – собеседование с кандидатами;
3) «28» сентября 2022 года – итоги конкурса.
Участники конкурса и кандидаты в части, их касающейся могут знакомиться с конкурсными документами, а также вправе обжаловать результаты конкурса в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
БОС ЛАУАЗЫМҒА ҮМІТКЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ ТІЗІМІ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК КАНДИДАТА
НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
_____________________________________________ тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) / фамилия, имя, отчество (при наличии)
ФОТО (түрлі түсті/ цветное, 3х4)
_____________________________________________ лауазымы/должность, санаты/категория (болған жағдайда/при наличии)
ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
1.
Туған күні және жері/ Дата и место рождения
2.
Ұлты (қалауы бойынша)/ Национальность (по желанию)
3.
Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы/ Год окончания и наименование учебного заведения
4.
Мамандығы бойынша біліктілігі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (болған жағдайда) / Квалификация по специальности, ученая степень, ученое звание (при наличии)
5.
Шет тілдерін білуі/ Владение иностранными языками
6.
Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары (болған жағдайда) / Государственные награды, почетные звания (при наличии)
7.
Дипломатиялық дәрежесі, әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені (болған жағдайда) / Дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин (при наличии)
8.
Жаза түрі, оны тағайындау күні мен негізі (болған жағдайда) /Вид взыскания, дата и основания его наложения (при наличии)
ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата
қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері/должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/ приема
босатылған/ увольнения
_____________________ ҮМІТКЕРДІҢ қолы/Подпись кандидата
_______________ күні/дата
Аймагамбетова Г.Т.
Начальник отдела
РГП "Госэкспертиза"
Калмахамбетов С.Т.
Руководитель сектора
РГП "Госэкспертиза"
Жакупова А.Б.
Начальник отдела
РГП "Госэкспертиза"
Байтлесова Г.Т.
Главный специалист
РГП "Госэкспертиза"
Ботенбаев Ж.Ж.
Заместитель генерального директора по информационным технологиям
РГП "Госэкспертиза"
Каратаева А.Т.
Главный специалист
РГП "Госэкспертиза"